ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ’’  Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα από την MDD 93/42 στον MDR 745:2017 ’’   Ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός MDR 745:2017 τίθεται σε άμεση ισχύ την 25η Μαΐου 2020 και θα αντικαταστήσει την οδηγία 93/42 για το CE στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού είναι υποχρεωτική αφού έχει την ισχύ νόμου και πρέπει …

76