ΕΣΠΑ-Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις


Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές, πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον (2) δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017)

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.(15/5/2019)

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ με επιδότηση 100%

Επιδοτούμενες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(hardware)

1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)] ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες)ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

6. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

7. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100%)

9. Κατασκευή ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) EΩΣ 2.000 €

10. Κατασκευή Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) EΩΣ 4.500 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. EΩΣ 3.000 €

12. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media EΩΣ 1.000 €

13. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος EΩΣ 1.000 €

14. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων EΩΣ 2.000 €

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (15/5/2019).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής: Από 04/06/2019 έως και 05/07/2019

Προηγούμενα Tom ford άρωμα, γοητεία, φινέτσα, ανεπανάληπτη ομορφιά
Επόμενα Χάρτινα κουτιά τροφιμων: Πως και γιατί βοηθούν το περιβάλλον